Privacyverklaring Numa Beautysalon

In dit document geef ik (Ikram M’didech) u informatie hoe mijn onderneming (Numa Beautysalon) omgaat met uw
persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze
gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn
privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u
heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande
contactgegevens.

Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-14034308
U kunt mij mailen op e-mailadres: info@numabeauty.nl
Op mijn website https://leden.solopartners.nl/lid/127334 vindt u verdere informatie over mijn onderneming.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website
bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw
zorgaanbieder waarneem.

Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen.
Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten
behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens
worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak
vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke
toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vraag ik toestemming
van een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vraag ik toestemming van zowel de
minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of
staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een medisch
dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om
verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren.

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om
te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden.
Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In
uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier,
bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Dit document is eigendom van Numa Beautysalon 65538498 en is herzien op 22-12-2021 15:27:31.
Aangeboden door SoloPartners – de brancheorganisatie voor zzp’ers.

Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?
Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk
de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het
kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan
deze derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze
gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.

Aanvang van de zorg
Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik maak
daarvan geen kopie of scan. Ook zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan
deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het
uitwisselen van persoonsgegevens.

Betaling
Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een
factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze
facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald,
kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik wissel enkel de noodzakelijke gegevens
uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek
moet ik de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal ik uw privacy altijd vooropstellen.

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of ik vermoed dat dit zo is) en
dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. In
sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor.
Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw
privacy beschermd is.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.
Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden
vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw gegevens niet langer worden
bewaard dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

Wat zijn uw rechten?
Als cliënt bepaalt u welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik
hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het
reglement vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke
aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een
afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.

Recht op correctie
Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U
kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de
gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Recht op verwijdering
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te
verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet
worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging
verzetten.

Recht op beperking
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik
willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeef, dan kunt u mij dit

Dit document is eigendom van Numa Beautysalon 65538498
Aangeboden door SoloPartners – de brancheorganisatie voor zzp’ers

Brongegevens
Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb
ontvangen.

Overige rechten
U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en
het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie
en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer
er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.